Strona Podkomisji KEP ds. IFŻK 
Wróć na stronę główną
Tu zapraszamy pustelnicy Skontaktuj się z nami...


          dokument pdf

Spotkanie Podkomisji KEP
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

28 stycznia 2014 r. w Warszawie

Dnia 28 stycznia 2014 r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.
W czasie którego:

 • Podsumowano pracę Podkomisji w roku 2013, krótko omawiając poszczególne wydarzenia minionego roku.
 • Zatwierdzono plan pracy Podkomisji w 2014 roku:
  • Podkomisja podejmie prace nad zredagowaniem III części "Wskazań duszpasterskich", w których znajdą się wyjaśnienia najczęściej zgłaszanych problemów związanych z formacją, życiem dziewic i wdów konsekrowanych, a więc między innymi:
   • "Wskazania" ukonkretnią warunki przyjęcia do formacji dziewic:
    • warunkiem przyjęcia nie jest dziewictwo fizyczne (zgodnie z zapisem w Obrzędzie);
    • choroba fizyczna nie jest przeszkodą, ale konieczne jest wnikliwsze rozeznanie, dotyczące możliwości podjęcia zobowiązań stanu w sytuacji konkretnej choroby fizycznej;
    • w uzasadnionych przypadkach na miejsce konsekracji można wybrać inną świątynię niż katedra;
    • choroby psychiczne, w tym również depresja, są przeszkodą, ponieważ każda indywidualna forma życia konsekrowanego wymaga dużej odporności psychicznej i wszechstronnej dojrzałości;
   • "Wskazania" doprecyzują również warunki przyjęcia do formacji wdów i wdowców:
    • formację może podjąć wdowa tylko raz zamężna lub wdowiec tylko raz żonaty;
    • osoba rozwiedziona nie może przystąpić do formacji;
    • zastanawiano się nad określeniem górnego wieku kandydatów;
    • zwrócono uwagę na to, że nie należy przyspieszać formacji.
   • "Wskazania" zawierać będą zalecenie, aby w uzasadnionych przypadkach korzystać ze „sprawdzonych” konsultacji psychologicznych, które należy traktować jako jedną z wielu przesłanek decydujących o podjęciu formacji;
   • "Wskazania" określą zasady przynależności do indywidualnych form życia konsekrowanego i jednocześnie do innych form wspólnotowych (np. zakony świeckich) - na zasadzie rady nie zaleca się (ifżk nie przewiduje innej formy zrzeszania), ale jeżeli zakon wyraża zgodę należy przyjrzeć się motywacji;
   • "Wskazania" zwrócą uwagę na konieczność kontaktu osób konsekrowanych z biskupem, m.in. celem uzgadniania z nim pewnych zadań do wykonania (z braku takich relacji i konkretnych zadań może wynikać potrzeba równoczesnego przynależenia do innych form wspólnotowych czy ewangelizacyjnych);
   • "Wskazania" określą sposób podjęcia formacji przez osoby chcące przejść ze zgromadzeń zakonnych do stanu dziewic (wyjście ze zgromadzenia, pozostawienie stroju zakonnego, podjęcie normalnej formacji po kilkuletnim życiu poza zgromadzeniem);
   • Przy dopuszczaniu do formacji osób, które wcześniej były w zgromadzeniach, należy zapoznać się z opinią przełożonych;
   • W przygotowywanych "Wskazaniach" powinny znaleźć się również:
    • procedury postępowania w przypadku, gdy osoba decyduje się na odejście ze stanu dziewic lub wdów konsekrowanych (pisemne zgłoszenie do biskupa, rozmowa potwierdzona pisemnie przez obie strony, wydanie dekretu);
    • wyjaśnienie w jakich sytuacjach możliwe jest wydalenie ze stanu;
    • określenie sposobu postępowania z osobami konsekrowanymi obecnymi we wspólnotach wątpliwie eklezjalnych;
    • przypomnienie, że ślub „doskonalej czystości i naśladowania Chrystusa” zawiera również ślub ubóstwa i posłuszeństwa, a osoba konsekrowana sama musi określić sposób życia wszystkimi trzema radami ewangelicznymi;
    • przypomnienie, że indywidualne formy życia konsekrowanego są publiczne i nie przewiduje się sytuacji, w których kandydatka zastrzega sobie, że nie ujawni swojej konsekracji;
    • do czasu opracowania Obrzędu błogosławienia wdów przez Kongregację ma być stosowany w Polsce ten, który został opracowany przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski (należy udostępnić go wszystkim diecezjom);
    • przypomnienie, że publicznie składane świadectwo o swoim życiu przed nawróceniem, w którym znajdą się informacje o życiu przeciwnym czystości, może być powodem niedopuszczenia do formacji (jeżeli taka osoba publicznie deklaruje chęć przynależenia do stanu dziewic, Podkomisja wysyła w tej sprawie zapytanie do Kurii).
  • 7-8 marca, Kielce Skorzeszyce
   Spotkanie Podkomisji połączone ze spotkaniem Centrum i warsztatami dla księży asystentów (rozpoczęcie w piątek 7.III o godz. 18.00, zakończenie w sobotę 8.III obiadem).
   W piątek przewidziano rozmowę na temat opracowywanych "Wskazań duszpasterskich - część III", a w sobotę dwa referaty wraz z dyskusją:
   • "Chrzest, a konsekracja dziewic w kontekście roku duszpasterskiego";
   • "Obecność indywidualnych form życia konsekrowanego w ewangelizacji".
  • 3-6 lipca, Wadowice
   Rekolekcje dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do stanu dziewic "Zaślubiny z Jezusem" prowadzone przez ks. Stanisława Szczepańca (archidiecezja krakowska).
  • Pielgrzymka IFŻK na Jasną Górę odbędzie się 6 grudnia.
  • 4-7 grudnia, Częstochowa
   Rekolekcje dla stanu dziewic (prowadzący ks. Tomasz Rusiecki) oraz dla stanu wdów (prowadzący ks. Piotr Kordula) - miejsce jak w roku ubiegłym.
  • Poruszono sprawę przygotowania Sympozjum oraz innych możliwych działań w 2015 roku, który zostanie ogłoszony rokiem życia konsekrowanego.

Na spotkaniu obecni byli:
    bp dr Kazimierz Gurda,
    ks. dr Arkadiusz Okroj (Przewodniczący Podkomisji KEP ds. IFŻK),
    ks. dr Jerzy Gołębiewski (diecezja warszawsko-praska),
    ks. mgr Piotr Kordula (archidiecezja szczecińsko-kamieńska),
    mgr inż. Małgorzata Tarnachowicz OV (archidiecezja warszawska).